1. Ochrana dat ve stručnosti

Obecné informace

Následující poznámky poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte naši webovo stránku. Osobní data jsou všechna data, kterými můžete být identifikováni. Pro podrobnější informace ve věci ochrany osobních údajů si přečtěte deklaraci o ochraně osobních údajů, kterou uvádíme níže.

Sběr dat na našich stránkách

Kdo je zodpovědný za sběr dat na této stránce?

Zpracování dat na této stránce provádí provozovatel stránky. Údaje o provozovateli jsou uvedeny v obchodních informacích

Jak jsou vaše data chráněna?

Vaše data získáme tak, že nám je poskytnete. Děje se tak například přes kontaktní formulář.

Ostatní data jsou automaticky sbírána IT systémem při vaší návštěvě stránky. Jsou to hlavně technická data (např. typ prohlížeče, operační systém nebo čas vyvolání stránky). Tato data jsou sbírána automaticky, jakmile naši stránku navštívíte.

Na co vaše údaje používáme?

Část dat je sbírána za účelem provozu stránek bez chyb. Ostatní data jsou sbírána pro analýzu vašeho chování na stránkách.

Jaká práva máte ve vztahu k vašim datům?

Máte právo získat informace kdykoliv a zdarma o původu, příjemci a účelu uchovávání vašich osobních údajů. Máte právo na opravu údajů, blokaci a smazání těchto dat. Pro tento účel a pro další otázky ohledně ochrany osobních údajů nás můžete kontaktovat na adresách uvedených v tiráži. Dále máte právo na stížnost k odpovědnému dohledovému orgánu.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Pokud navštívíte naše stránky, bude vaše chování na nich statisticky vyhodnoceno. To se děje pomocí cookies a tzv. analytických programů. Analýza chování při návštěvě stránek je většinou anonymní a nelze zpětně dohledat k vám. Proti této analýze se můžete ohradit nebo jí zabránit nepoužíváním jistých nástrojů. Detailní informace získáte v následující deklaraci o ochraně dat.

Můžete se proti této analýze ohradit. Budeme vás informovat o možnostech ohrazení se v této deklaraci o ochraně dat..2. Obecné poznámky a povinné informace

Ochrana dat

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu osobních údajů velmi vážně. K vašim údajům se chováme důvěrně a podle zákonných požadavků na ochranu osobních údajů a těchto pravidel pro ochranu soukromí.

Když používáte tuto stránku, jsou sbírána různá osobní data. Tato data jsou údaje, podle kterých můžete být osobně identifikováni. Tyto zásady ochrany soukromí vysvětlují, jaká data sbíráme a na co je používáme. Také vysvětlují, jak a pro jaký účel to děláme.

Rádi bychom poukázali na to, že přenos dat po internetu (např. komunikace emailem) může mít bezpečnostní mezery. Není možné stoprocentně ochránit data před třetími osobami.

Odpovědnout

Odpovědnou osobou za ochranu dat na této stránce je:

Reinhart GmbH & Co. KG
Tempelhofer Str. 21
52068 Aachen

Telefon: 004924199123283
Email: [email protected]

Odpovědná osoba je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo ve spojení s jinými osobami rozhoduje o účelu a způsobu zpracování osobních údajů (nař. jména, emailové adresy atd.

Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování dat vyžaduje váš výslovný souhlas. Ten můžete kdykoliv odvolat. Pro tento účel je dostatečné oznámení pomocí emailu. Zákonnost zpracování dat prováděná až do odvolání zůstává nedotčena zrušením.

Právo na stížnost u odpovědného dohledového orgánu

V případě porušení práv na ochranu dat má dotčená osoba právo na stížnost u odpovědného dohledového orgánu. V případě záležitostí ochrany osobních údajů je odpovědným dohledovým orgánem Státní komisař pro ochranu dat ve federálním státě, ve kterém sídlí naše společnost. Seznam úředníků pro ochranu dat a jejich kontakty jsou na následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnot dat

Máte právo, aby byla data, která automaticky zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo při uzavření kupní smlouvy, předána třetí osobě v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos třetí osobě, bude tak učiněno v technicky možném rozsahu.

SSL- nebo TLS-kódování

Z bezpečnostních důvodů je pro přenos důvěrných obsahů, jako jsou vaše objednávky a požadavky, které nám zasíláte, používáno SSL- a TLS- kódování. Ve vašem prohlížeči to poznáte tak, že začátek adresy se změní z "http://" na "https://" a objeví se symbol zámku.

Pokud je SSL nebo TLS kódování aktivováno, třetí strany nemají k obsahu přístup.

Kódované platební transakce na této stránce

Pokud je po uzavření smlouvy vyžadována platba, je zde nutnost získat od vás data pro tuto platbu (např. číslo účtu pro přímou autorizaci stržení platby); tato data jsou v platebním procesu požadována.

Platební transakce běžným způsobem (Visa/MasterCard, přímé stržení platby) jsou exkluzivně prováděny zabezpečeným SSL nebo TLS připojením. Ve vašem prohlížeči to poznáte tak, že začátek adresy se změní z "http://" na "https://" a objeví se symbol zámku.

Pokud je SSL nebo TLS kódování aktivováno, třetí strany nemají k obsahu přístup.

Informace, blokace, smazání

Podle zákonných opatření máte právo na bezplatné získání informací o vašich uložených osobních údajích, jejich původu, příjemcích, důvodu jejich zpracování a. pokud je to aplikovatelné, právo na jejich opravu, blokaci nebo smazání. Pro tento účel, případně s dalšími dotazy ohledně osobních údajů nás kdykoliv můžete kontaktovat na adresách uvedených v tiráži.

Nesouhlas se zasíláním reklamních sdělení

Použití adres uvedených povinně v tiráži pro zasílání nevyžádaného reklamního nebo informačního materiálu odmítáme. Provozovatelé stánek si výslovně vyhrazují právo provést právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, např. pomocí spamů.

3. Osoba odpovědná za ochranu dat

V naší společnosti jsme jako osobu odpovědnou za ochranu dat určili tuto osobu:

Lukas Reinhart
Tempelhofer Str. 21
52068 Aachen

Telefon: 0049 241 99123283
Email: [email protected]4. Sběr dat na naší stránce

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky sbírá a uchovává informace v tzv. souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky zasílá. Jsou to:

  • Typ prohlížeče a jeho verze
  • Použitý operační systém
  • Referenční URL
  • Hostitelské jméno počítače
  • Čas požadavku serveru
  • IP adresa

Kombinace těchto dat s daty z jiných zdrojů se neprovádí.

Základem pro toto zpracování dat je odst. 6 par. 1 pís. f DSGVO, který dovoluje zpracování dat z důvodu uzavření nebo chystanému uzavření smlouvy.

Kontaktní formulář

Pokud nám pošlete dotaz pomocí kontaktního formuláře, vaše osobní údaje, které zde uvedete, budou námi uchovány pro účel zpracování dotazu a pro případ následných otázek. Tato data bez vašeho souhlasu neposkytneme dále.

Zpracování dat vložených do kontaktního formuláře je tímto exkluzivně založeno na vašem souhlasu (odst. 6 par. 1 písm. a DSGVO). Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Pro tento účel postačí oznámení emailem. Legálnost zpracovaných dat prováděná do odvolání souhlasu zůstává nedotknuta odvoláním.

Data vložená do kontaktního formuláře u nás zůstanou do té doby než sami požádáte o jejich vymazání, zamítnete souhlas s jejich uchováním nebo účel jejich uchování vypršel (např. po zpracování dotazu). Mandatorní právní požadavky - zvláště retenční doba - zůstávají nedotčeny

Registrace na této stránce

Na této stránce se můžete i zaregistrovat a získat tak dodatečné funkce. Vložená data použijeme pouze pro účely odpovídající nabídky nebo pro služby, ke kterým jste se zaregistrovali. Povinná data požadovaná u registrace musí být vyplněna. V opačném případě registraci odmítneme.

Pro důležité změny, např. v oblasti nabídky nebo pro nezbytné technické změny, použijeme emailovou adresu uvedenou při registraci, abychom vás touto cestou informovali.

Zpracování dat vložených při registraci je založeno na souhlasu (odst. 6 par. 1 písm. a DSGVO). Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Vše, co potřebujete udělat, je poslat nám neformální email. Legálnost již provedeného zpracování dat není odvoláním dotčena.

Data získaná při registraci budou námi uchována tak dlouho, jak bude trvat vaše registrace na naší stránce, poté budou smazána. Legální retenční doba tím není postižena

Funkce komentáře na webové stránce

Pro funkci komentáře je kromě komentáře samotného uchovávána informace o času vzniku komentáře, váš email a pokud nejste anonymní uživatel, tak i vaše uživatelské jméno.

Doba uchování komentářů

Komentáře a přidružená data (např. IP adresa) jsou uchovávány do té doby, než je komentovaný obsah kompletně smazán, případně než je smazán samotný komentář z právních důvodů (např. urážlivé komentáře).

Právní báze

Uchovávání komentářů je založeno na vašem souhlasu (odst. 6 par. 1 písm. a DSGVO). Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Vše, co musíte udělat, je poslat nám neformální email. Legálnost již proběhlého zpracování dat zůstává odvoláním netknuta.

Zpracování dat (údaje o zákazníkovi a kontraktu)

Sbíráme, zpracováváme a používáme osobní údaje jen do té míry, která je nezbytná vytvoření, naplnění a úpravu právního vztahu (data inventáře). Tak je konáno na základě odst. 6 par. 1 pís. b DSGVO, který dovoluje zpracování dat pro naplnění kontraktu a předkontraktační záležitosti. Sbíráme, zpracováváme a používáme osobní data o použití našich internetových stránek (data o využití) pouze v rozsahu nutném pro použití služby nebo pro fakturaci zákazníkovi.

Sesbíraná zákaznická data budou smazána po kompletaci objednávky nebo po ukončení právního vztahu. Statutární retenční doba zůstává neovlivněna.

Převod dat při uzavření kontraktu pro online obchody, prodejce a odeslání zboží

Osobní data poskytujeme třetím stranám pouze v nezbytném rozsahu nutném ke zpracování kontraktu, např. firmám, které zboží dopravují nebo kreditním společnostem zapojených do procesu platby. Jiné přenosy dat neděláme, a pokud ano, tak pouze s vaším výslovným souhlasem. Data nebudou třetím osobám poskytovány bez vašeho výslovného souhlasu, např. pro účely reklamy.

Právní báze pro zpracování dat je odst. 6 par. 1 pís. b DSGVO, který povoluje zpracování dat pro účely naplnění kontraktu a předkontraktační záležitosti.5. Analytické nástroje a inzerce

Google Analytics

Tato stránka používá funkce analýzy webu Google Analytics. Poskytovatelem je Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá tzv. "cookies". Cookies jsou textové soubory uložené ve vašem počítači, které umožňují analýzu vašeho využití stránek. Informace generovaná souborem cookie o vašem využití webu je obvykle přenesena na server Google v USA a tam uložena.

Ukládání cookies Google Analytics je povoleno v odst. 6 par. 1 pís. f DSGVO. Provozovatel webové stránky má legitimní zájem v analýze uživatelského chování za účelem optimalizace webové stránky i inzerce.

IP Anonymizace

Na naší stránce jsem aktivovali funkci IP Anonymizace. To znamená, že vaše IP adresa bude Googlem zkrácena v rámci členských států EU a v dalších státech Dohody o Evropském ekonomickém prostoru před odeslání do USA. Pouze ve výjimečných případech bude na sever Google odeslána celá IP adresa a zkrácena až tam. Jménem provozovatele této stránky pak Google použije tuto informaci k vyhodnocení vašeho použití stránek, vytvoří zprávu o vašich webových aktivitách a poskytne další služby provozovateli stránky k použití webové stránky a internetu. IP adresa odeslaná vaším prohlížečem v rámci struktury Google Analytics není dále spojena s dalšími daty od Google.

Plugin prohlížeče

Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče; v tomto případě vás nicméně upozorňujeme, že nebudete schopni využívat funkce těchto stránek v plném rozsahu. Můžete také zabránit sběru dat vytvořených souborem cookie a týkajícíh se vašeho využití stránky (včetně IP adresy) společností Google a zpracování dat v Google tím, že si stáhnete plugin do prohlížeče na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Nesouhlas se sběrem dat

Můžete zabránit sběru vašich údajů do Google Analytics kliknutím na následující odkaz. Opt-out cookie bude nastaven tak, aby bránil sběru dat při vaší budoucí návštěvě této stránky: Deactivate Google Analytics.

Více informací o tom, jak Google Analytics zachází s uživatelskými daty můžete najít v Podmínkách pro ochranu soukromí Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování dat objednávky

Uzavřeli jsme smlouvu s Google o zpracování dat a plné implementaci striktních požadavků německých úřadů pro ochranu osobních údajů při použití Google Analytics.

Demografické charakteristiky v Google Analytics

Tato stránka používá funkci "demografických charakteristik" od Google Analytics. Ta umožňuje generovat zprávy, které obsahují prohlášení o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. Tato data jsou odvozena od inzerce založené na zájmech od Googlu, stejně tak jako na uživatelských datech od třetích stran. Tato data nelze přiřadit ke konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoliv vypnout přes nastavení reklamy ve vašem účtu Google nebo obecně tím, že zakážete sběr dat v Google Analytics, jak bylo popsáno výše.

Google reCAPTCHA

Na našich stránkách používáme "Google reCAPTCHA" (dále jen "reCAPTCHA"). Poskytovatelem je Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Účelem reCAPTCHA je kontrola, zda jsou data vložena na webovou stránku (např. kontaktním formulářem) člověkem nebo automatizovaným programem. Pro tento účel reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webové stránky na základě různých charakteristik. Analýza začíná ihned poté, co návštěvník vstoupí na stránku. Pro analytické účely reCAPTCHA vyhodnocuje různé informace (např. IP adresu, čas strávený na stránce, nebo pohyb myši provedený uživatelem). Data sesbíraná během analýzy jsou poslána do Google.

reCAPTCHA vše analyzuje kompletně na pozadí. Návštěvníci stránek nejsou informováni o tom, že probíhá analýza.

Zpracování dat probíhá podle odst. 6 par. 1 pís. f DSGVO. Provozovatel webové stránky má legitimní zájem na ochraně svého webu před automatickými špiony a SPAMEM.

Pro další informace o Google reCAPTCHA a zásadách ochrany soukromí Google přejděte prosím na následující odkazy: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ a https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.6. Pluginy a nástroje

YouTube

Naše webová stránka používá plugin ze stránky YouTube, provozované Googlem. Stránka je provozována YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Pokud navštívíte některou z našich stránek s YouTube pluginem, je vytvořeno spojení se serverem YouTube. To oznámí serveru YouTube, které stránky jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni do vašeho YouTube účtu, povolíte tak YouTube spojit vaše surfovací návyky přímo s osobním profilem. Tomu můžete předejít odhlášením z účtu YouTube.

YouTube je použit v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To reprezentuje legitimní požadavek ve smyslu odst. 6 par. 1 pís. f DSGVO.

Další informace o zacházení s uživatelskými daty lze najít v Zásadách ochrany soukromí YouTube na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.


7. Zpracovatel platby

PayPal

Na našich stránkách nabízíme mio jiné platbu pomocí PayPal. Poskytovatel této služby je PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále "PayPal").

Pokud e rozhodnete pro platbu pomocí PayPal, platební data, která vložíte, boduo odeslána do PayPal.

Přenos dat do PayPal je založen na odst. 6 par. 1 pís. a DSGVO (souhlas) a odst. 6 par. 1 pís. b DSGVO (zpracování pro provedení kontraktu). Máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním dat kdykoliv. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování dat provedená před tímto odvoláním.

Okamžitý bankovní transfer

Na našich stránkách nabízíme kromě jiného i "okamžitý bankovní převod". Poskytovatel této služby je Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov, Německo (dále jen "Sofort GmbH").

Za pomoci procedury "Sofortüberweisung" obdržíme potvrzení o platbě od Sofort GmbH v reálném čase a můžeme ihned plnit naše povinnosti vyplývající ze smlouvy.

Pokud jste zvolili možnost "Okamžitého bankovního převodu", odešlete PIN a platný TAN na Sofort GmbH, kteří se s ním mohou přihlásit k vašemu bankovnímu účtu. Sofort GmbH automaticky zkontroluje stav vašeho konta po přihlášení a provede převod k nám za pomoci TAN, který jste nám poslali. Pak také ihned pošle potvrzení o převodu. Po přihlášení také automaticky zkontroluje váš obrat, kreditní limit vašeho kontokorentu a existenci dalších účtů a jejich stav.

Navíc k PIN a TAN jsou do Sofort GmbH odeslána i data o platbě a osobní údaje. Osobními údaji jsou jméno a příjmení, adresa, telefon, email, IP adresa a další data nutná pro zpracování platby. Odeslání těchto dat je nezbytné pro určení vaší identity bez jakýchkoliv pochyb a pro eliminaci rizika podvodu.

Odeslání vašich dat do Sofort GmbH je založeno na odst. 6 par. 1 pís. a DSGVO (souhlas) a odst. 6 par. 1 pís. b DSGVO (zpracování pro provedení kontraktu). Máte možnost tento souhlas se zpracováním dat kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na efektivitu zpracování dat před odvoláním souhlasu.

Pro detaily o platbě okamžitým převodem přejděte prosím na tyto odkazy: https://www.sofort.de/datenschutz.html a https://www.klarna.com/sofort/.


Lukas Reinhart

Geschäftsführer

To Top